Trajnostni razvoj ribištva v okviru SLR LASR Feral

Strategija lokalnega razvoja (SLR) za lokalno akcijsko skupino za ribištvo Feral se osredotoča na trajnostni razvoj ribištva in akvakulture v regiji, ki vključuje občine Ankaran, Izola, Koper in Piran. Ta strategija, podprta z Evropskim skladom za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA), pokriva obdobje 2021–2027.

Cilji SLR

Eden od ključnih ciljev SLR je vključevanje sektorjev modrega gospodarstva v razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženje in dodajanje vrednosti proizvodom iz ribištva in akvakulture. Strategija vključuje naslednje specifične cilje:

 1. Povečanje vrednosti lokalnih rib in školjk:

  • Izboljšanje kakovosti in dostopnosti lokalnih ribiških proizvodov.
  • Spodbujanje trženja in predelave slovenskega ulova ter kulinarike.
 2. Diverzifikacija ribiške dejavnosti:

  • Uvajanje novih dejavnosti v ribiški sektor, kot so ribiški turizem in različne oblike predelave.
  • Sodelovanje z drugimi sektorji, kot so turizem, izobraževanje in podeželski razvoj.
 3. Izobraževanje in ozaveščanje:

  • Povečanje ozaveščenosti potrošnikov o lokalnih proizvodih.
  • Izobraževanje ribičev o trajnostnih praksah in novih metodah ribištva.
 4. Soupravljanje za varovanje okolja:

  • Aktivno sodelovanje ribiškega sektorja pri varovanju morskih ekosistemov.
  • Krepitev krožnega gospodarstva in učinkovitost rabe obnovljivih virov energije.

Trajnostni prehranski sistem

Za vključevanje modrega gospodarstva v trajnostni prehranski sistem SLR predvideva naslednje aktivnosti:

 • Promocija lokalnih rib in školjk:

  • Ozaveščanje potrošnikov o pomenu lokalne proizvodnje.
  • Povezovanje ribičev z gostinskimi obrati in prodajnimi mesti za izboljšanje tržnih poti.
 • Dodajanje vrednosti proizvodom:

  • Spodbujanje predelave rib in školjk v visoko kakovostne proizvode.
  • Razvoj blagovne znamke za lokalne ribiške proizvode.

Krepitev vključevanja in medsektorskega povezovanja

SLR prav tako stremi k povečanju družbene vključenosti in privabljanju žensk ter mladih v ribiški sektor. To vključuje:

 • Ustvarjanje novih delovnih mest:

  • Povečanje zaposlenosti v ribištvu in povezanih sektorjih.
  • Ohranjanje obstoječih delovnih mest z uvajanjem inovativnih praks in tehnologij.
 • Podpora izobraževanju in usposabljanju:

  • Programi usposabljanja za ribiče o trajnostnih praksah.
  • Spodbujanje vseživljenjskega učenja in prenos znanj med generacijami.

Varstvo okolja

Trajnostno upravljanje z naravnimi viri je ključnega pomena za dosego trajnostnega razvoja v ribištvu. SLR vključuje:

 • Varovanje morskih ekosistemov:

  • Sodelovanje ribičev pri nadzoru in upravljanju zaščitenih območij.
  • Aktivnosti za izboljšanje biotske raznovrstnosti, kot je odstranjevanje morskih odpadkov.
 • Spodbujanje krožnega gospodarstva:

  • Uporaba načel krožnega gospodarstva, kot je ponovna uporaba odpadnega materiala.
  • Izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe energije in povečanje uporabe obnovljivih virov energije.
Shopping Cart